Miejski Klub Siatkówki Polonia Świdnica pragnie poinformować, że doszło do zmiany terminu Walnego Zebrania Klubu. Wszystkich chętnych zapraszamy jednak również na spotkanie, które było planowane na piątek, 12 kwietnia i dotyczyć miało poszukiwania nowych osób, które chciałyby zaangażować się w pracę na rzecz świdnickiego klubu. Już dziś zapraszamy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze (8 maja) i Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze (10 maja)!!! Poniżej więcej szczegółów.

OGŁOSZENIE

Zarząd Miejskiego Klubu Siatkówki POLONIA Świdnica zaprasza na:
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE wszystkich członków Stowarzyszenia.

Na podstawie &19 pkt 1 Statutu MKS POLONIA Świdnica zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia MKS POLONIA Świdnica na dzień 08.05.2019 o godz.19.00 / I termin/, o godz.19.15 / II termin/.
ŚOSiR ul. G. Anonima 1a, sala nr 8.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad,
2. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania,
3. Wybór przewodniczącego zebrania,
4. Wybór protokolanta,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego przez Prezesa Zarządu Klubu,
7. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej Sprawozdania Finansowego za 2018r,
8. Dyskusja nad przedstawionym Sprawozdaniem Finansowym,
9. Podjęcie uchwały i sprecyzowanie co do osób mogących głosować w trakcie Walnych Zgromadzeń,
10.. Podjęcie uchwały o głosowaniu jawnym we wszystkich sprawach Walnego Zebrania,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia działalności Zarządu oraz Sprawozdania Finansowego za 2018r,
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
15. Podjąć uchwały w sprawie zakresu obowiązków Zarządu i wyznaczenie kierowników drużyn:Grupa Środowiskowa i Naborowa, Młodziczki, Kadetki, Juniorki, Seniorki,
16. Omówienie spraw bieżących Klubu i nadchodzącego sezonu sportowego 2019/2020,
17. Sprawy różne – dyskusja,
18. Zakończenie.

Prezes
MKS POLONIA Świdnica
Grażyna Działowska

ZARZĄD MKS POLONIA Świdnica działając na podstawie &19 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia członków Klubu o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym zwołanym na wniosek Zarządu MKS POLONIA Świdnica w dniu 10.05.2019r. ŚOSiR ul. G. Anonima 1a, sala nr 8 godz.19.00 / I termin/, godz.19.15 / II termin/.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo- Wyborczego
2. Wybór Prezydium / przewodniczącego oraz protokolanta/,
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Wybór Komisji:
– Uchwał i wniosków,
– Skrutacyjnej,
– Wyborczej,
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 17.04. 2014- 10.05.2019r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
– przyjęcie sprawozdania z działalności za okres: 17.04.2014-10.05.2019r.
– przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
– udzielenie absolutorium Zarządowi,
9. Wystąpienie Komisji Wyborczej,
10. Wybory władz Stowarzyszenia na lata 2019-2022,
– Prezesa i sekretarza Zarządu Klubu,
– Komisji Rewizyjnej,
11.Wystąpienie Komisji uchwał i wniosków,
12.Przedstawienie projektu zmian w obowiązującym Statucie i przyjęcie uchwały w sprawie zmian,
13.Sprawy różne i wolne wnioski,
14.Zakończenie obrad.

Prezes
MKS POLONIA Świdnica
Grażyna Działowska